Prislista/avgifter Ströms Marina 2021: 

 

Plats vid brygga med bom:  2 075 kr 

Plats vid brygga/kaj:            1 500 kr
Plats vid Tappenbryggan:       300 kr

Säsongs-el vid brygga:           500 kr

Båtuppläggningsplats:

 

Samtliga priser gäller inkl. moms samt säsongsvis.

(Prislista Ströms Marina Ek. Förening 2016-03-01)

 

 

 

Villkor för upplåtelse av kajplats/uppställningsplats:

 
Allmänna villkor:

 • Plats upplåtes endast till medlemmar i SMEF/UMS
 • Årsavgift fastställes av SMEF styrelse
 • Överlåtelse av nyttjanderätt kan ske efter godkännande av styrelsen.
 • SMEF äger rätt att disponera platsen då den ej används av innehavaren
 • Elförbrukning får uppgå till högst 100kwh/år och nyttjanderättsinnehavare.
 • Plats upplåtes med de stängsel och andra anordningar som finns inom kaj och uppställningsområde vid tidpunkten för tecknande av avtal. Särskilda föreskrifter för nyttjande av utrustning kan komma att utfärdas.
 • Avgift faktureras av upplåtaren innan aktuell säsongs början. Avgift skall betalas senast på fakturans förfallodag. Krav och påminnelseavgift enligt räntelagen . Om nyttjaren inte betalar inom 10 dagar efter andra påminnelsen överlämnas fordran till inkasso samtidigt som brukaren förlorar sin nyttjanderätt.
 • Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligt.
 • Upplåtaren frikallas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba nyttjare, farkost eller dit hörande tillbehör på grund av brand , stöld, kollision eller annan orsak som upplåtaren inte råder över.
 • Nyttjaren skall ovillkorligen hålla farkost och tillbehör försäkrade med minst ansvarighetsförsäkring.
 • Nyttjare som ej sjösätter erlägger (enligt årsstämmobeslut 2006) samma avgift för sommaruppställningen som för vinteruppställningen.
 • Farkost på uppställningsplats skall förvaras på vagn. (Omställning skall vara genomförd senast innan sjösättning 2008).
 • Sjösättning och upptagning genomföres enligt sep bilaga (2) . Egna sjösättningar och upptagningar får endast genomföras på andra dagar än de av styrelsen annonserade.

 Nyttjaren åligger:

 • Att väl vårda och aktsamt bruka föreningens anläggningar och utrustning.
 • Att tillse att förtöjningar och annat materiel är i gott skick och dimensionerat enligt försäkringsbolagens anvisningar och rekommendationer (Se bilaga 1). Vid tveksamhet kontakta hamnfogde för anvisning.
 • Bojkätting besiktas genom lyft eller med dykare var 3:e år och att detta meddelas till hamnfogde för registrering i hamnliggare.
 • Meddela hamnchef vid båtbyte för uppdatering av kontrakt
 • Att iakttaga de ytterligare föreskrifter som kan komma att utfärdas efter beslut i styrelsen
 • Att rätta sig efter de anvisningar som lämnas av upplåtaren eller dennes ombud.
 • Att efter sjösättning/torrsättning omgående städa av uppläggningsplats och tillse att all täckningsmateriel mm är väl hopplockat.
 • Att förvara gasolbehållare på sådant sätt att dessa lätt kan uppmärksammas och sättas i säkerhet vid brand. I båthus skall tuber samlas på ett ställe , nära dörr och med tydlig skyltning.

 Nyttjaren är förbjuden:

 • Att vidtaga åtgärder som hindrar eller försvårar trafik i hamnen eller inom uppställningsområdet
 • Att lämna båt stående på slip hängande i kran eller uppställd på hamnplan
 • Att lämna bil eller annat transportmedel annat än på anvisad parkering.
 • Att uppföra byggnad inom föreningens område.
 • Att använda eluttag för anslutning av annat än elverktyg och batteriladdare. Användning av elektriska värmeapparater i båt eller byggnad är uttryckligen förbjudet om inte separat mätare är installerad.
 • Nyttjare som önskar ha el stadigvarande inkopplad vid kajplats kan mot erläggande av särskild avgift tillåtas detta. Kontakta hamnchefen. Kablar som används skall vara av godkänd typ och får ej lämnas hängande i uttagen när de ej används.
 • Att inom föreningens område lämna sopor eller avfall av något slag. Inom området får heller inte lagras något som helst avfall utan detta skall omedelbart bortföras och lämnas i enlighet med de bestämmelser som gäller för respektive typ av avfall.
 • Att inom föreningens område förvara eller lagra bränsle eller oljor.

  Bryter nyttjaren mot ovanstående föreskrifter är föreningen berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder som föreningen kan finna påkallade på grund av det inträffade.Vid utebliven rättelse efter skriftligt påpekande rörande förtöjning, boj, kätting eller bojsten upphör avtalet att gälla med omedelbar verkan.Föreningen fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.   Ström 2007-03-12
Styrelsen.  Bilaga 1 till villkor för upplåtelse av kajplats /uppställningsplats. Rekommendationer hämtade från Folksams hemsida.  


 

Säker förtöjning

Förtöj alltid för storm. Förr eller senare blir det storm. Tågvirke som används till förtöjning ska ha hög draghållfasthet, stor motståndskraft mot solljus och nötning, samt hålla för ryck. Bäst är långfibrigt tågvirke i polyester eller polyamid. Tabellen visar vilken dimension som passar din båt. Fästbeslag på båten – pollare, knapar etc – ska vara så stora att förtöjningslinorna kan göras fast ordentligt. För att klara dragkrafter och ryck måste de vara monterade med förstärkningar under däck och genomgående bult. Halkipar och lingenomföringar ska vara så stora att lina och linskydd (t.ex plastslang) kan röra sig.  

Förtöjning vid din båtplats ordnar du bäst genom att ha anpassade, fasta förtöjningsanordningar så att båten alltid ligger säkert. Två korta linor med ryckfjädring är en bra lösning. Kedjan är en säkerhetsdetalj som behövs om fjädern skulle brista. Förtöjer du aktern vid boj – använd då en smidd hake. Kontrollera också att förtöjningsringarna på bryggan är i fullgott skick. För att försvåra en stöld rekommenderar vi att du låser fast din båt med en kraftig kätting och lås. Du kan beställa färdiga paket ur ”Folksams katalog för säkerhet och skydd” som du kan hämta på närmaste Folksam kontor eller beställa på Folksams hemsida.  

Om du har en tung motor monterad i aktern, eller båten ligger väldigt utsatt för svall, rekommenderar vi att båten förtöjs med aktern mot bryggan. Annars är det lätt hänt att det slår in så mycket sjö i båten att den sjunker! Förtöjning vid boj kräver att bojtyngden har rätt vikt och bra grepp i botten, så att den inte flyttas ur sitt läge vid storm och sjöhävning. Kättingen mellan bojtyngd och boj utsätts för slitage och annan påverkan. Kontrollera den före varje båtsäsong. Lämplig kvalitet på kättingen är klass 2 eller klass 3. Klass 3 är starkast. Tabellen visar vilken dimension du bör välja.  

Tillfällig förtöjning i en naturhamn kan kräva att du har gott om extra tågvirke ombord för att förtöja och ligga säkert. Du bör ha minst två ankare på båten - ett större s k lättankare och en s k blyplätt som fäster bra i mjuk botten. Några meter kätting närmast ankaret, före ankarlinan, gör att den griper bättre.  

Fendrar skyddar din båt - och andras båtar. Du bör ha minst tre fendrar på varje sida. Vilken typ och storlek som är lämplig avgörs av båtens storlek och fribordens höjd och profil. 
 

Förtöjningsgods
Båtens vikt
(ton)
Tågvirke
(mm)
Bojtyngd
vikt i vatten (kg)
Kätting
(godsdimension
mm)
 
0,2 12 200 8  
0,5 14 200 8  
1,0 16 300 11  
2,0 18 300 11  
3,0 20 450 13  
4,0 22 600 16  
6,0 22 900 16  
8,0 24 1200 19  
 
BOJVIKTER
Bojtyngdens Betongsten Natursten
mått
(mm)
vikt i vatten
(kg)
vikt i luft
(kg)
vikt i vatten
(kg)
vikt i luft
(kg)
75x75x30 200 370 290 450
80x80x40 300 560 430 690
90x90x40 380 710 550 870
90x90x50 480 890 680 1100
100x100x50 590 1100 850 1350

 Tågvirket i tabellen avser långfibrig polyester. Bojtyngdens öglebult ska vara svetsad och ha dubbla godsdiametern mot kedjan. Öglebulten får dock aldrig vara klenare än 25 mm.  TÄNK PÅ! Se över allt tågvirke vid säsongens början och byt ut linor som är slitna, nötta eller skadade. Kontrollera också schacklar och övriga förtöjningsdetaljer.

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:

 

 

Telefon:
Ronny Lestander -Ordförande
070-544 93 07
Johanna Sjögren - Kassör
070- 335 85 80
UMS C/O Johanna Sjögren
Flodavägen 65
918 92 Bullmark
E-post:
johanna.sjogren@me.com
 

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
 
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
 

Dela vår hemsida